Batareýa ulgamy ýa-da elektrik enjamlary Cokary kub gün energiýasy saklaýjy gap

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň spesifikasiýasy

Görnüşi Dolandyryş gutusy omörite kagyz metal önümçilik hyzmaty metal lazer kesmek egriji kebşirleme gaýtadan işlemek
Material Korten polat we Q235
Insulaiton we Linner Daş ýüň izolýasiýasy Deşikli galvernizirlenen panel
Pol Polat pol, keramiki kafel poly, PVX gat
Arza aragatnaşyk, Awtoulaglar, lukmançylyk, enjamlar, Fotowoltaik, Lukmançylyk bejergisi we ş.m.

Biziň artykmaçlyklarymyz

1. Ygtybarlylyk: Konteýner Jinbang plastinka bezeg materiallary bilen polatdan ýasalan.Esasy material polat plastinanyň galyňlygy giň, gurluş güýji ýokary, deformasiýa etmek aňsat däl, seýsmiki garşylyk güýçli we içerki elektrik paýlaýyş desgalaryna täsir etmek aňsat däl, bu ygtybarlylygy üpjün edip biler elektrik enjamlary;

2. malylylyk izolýasiýa öndürijiligi: termiki izolýasiýa materialy üçin saýlanan gaýa ýüňüň dykyzlygy 180kg / and, ýylylyk geçirijiligi ≤ 0.04W / (m · K) ýa-da ondan ýokary.Haçan-da tabak ters tarapa goldanylsa we 0.50kN / m2 birmeňzeş ýük göterilse, iň ýokary degişlilikde gaçmagy 1/250-den pesdir.Akylly temperatura gözegçilik ulgamy bilen birleşdirilen ýokarky plastinka, gapdal plastinka we aşaky plastinka arasyndaky ygtybarlylykdan başga-da, konteýner gutusynyň içki temperaturasynyň gözegçilik astynda saklanmagyny üpjün edip biljek temperaturanyň üýtgemegi az bolýar;

3. Kondisioner we howa çalşygy: Howa çalşygy we ýylylygyň ýaýramagy gaty tygşytly we ygtybarly sowadyş tertibi.Hakyky islege görä ulgam kondisioner sowadyş tertibini saýlaýar.Adaty iş wagtynda kondisioner sowadyş tertibinde.Sowadyjy indi zerur däl bolanda, kondisioner howa çalşygy tertibine başlar.Bu iki iş rejesi iş gurşawyna gowy uýgunlaşyp, konteýnerdäki temperaturany zerur aralykda dolandyryp biler.

Mundan başga-da, ýokary energiýa netijeliligi, ýokary duýgur ýylylyk gatnaşygy, sowadyjy we ýyladyş, aýratyn dehidizasiýa, goşa sowadyş we ýyladyş, pes temperatura sowadyjy, gyssagly howa çalşygy, doly awtomatiki näsazlyk diagnozy, uzakdan gözegçilik we güýç ýaly kondisioneriň aýratynlyklary. awtomatiki başlangyç önümiň durnukly işlemegine mümkinçilik berýär;

4. Işleýiş tekizligi: gurluş güýji, ýangyna we partlama garşylygy, suwuň we tozanyň öňüni almak, konteýner görnüşli enjamlaryň poslama garşylygy soňraky işde we tehniki hyzmatda gowy görkezilýär.

jikme-jik görkezmek

jikme-jiklik
jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň