Iň oňat elde ýasalan metal lazer kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Lazer kebşirleýiş maşynlary, lazer şöhlesini ulanyp, iki ýa-da has köp metal böleklerini birleşdirmek üçin ulanylýar.Awtoulag, howa we lukmançylyk pudaklary ýaly programmalarda ulanylyp bilner.Kebşirlenýän materialy iň az ýoýmak bilen amal takyk, çalt we tygşytly.Lazer bilen kebşirlemek, şeýle hem MIG ýa-da TIG kebşirlemek ýaly adaty usullar bilen deňeşdirilende ýokary kebşirlemegi üpjün edýän ýokary energiýa dykyzlygyny hödürleýär.
konfigurasiýasy
“Raycus Laser Generator” Kirin goşa swing ýarag aýratynlyklary.Lazer çeşmesiniň durnukly ulanylyşy, pes optiki güýji we uzak ömri bar.Kebşirleýiş reesimleri, el bilen lazer bilen kebşirlemegiň artykmaçlyklary bilen önümleriň köp görnüşini kebşirläp bilýän giň kebşirleýiş monjuklary bar.Amal ýönekeý we öwrenmek aňsat we nol esas bilen işledilip bilner.Ony kesip we kebşirläp bolýar, kebşirleýiş energiýasy jemlenendir we eredilen howuz çuň, kebşirleýiş tizligi çalt, kebşirleýiş monjugy owadan we kebşirleýişden soň iş bölegi ýylma tizligi çalt.Iň inçe kebşirlenýän list 0.3mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lazer bilen kebşirleýiş maşynlary dürli böleklerde metal bölekleriniň birleşmegine öwrülişik girizdi.Konsentrirlenen lazer şöhlelerini ulanyp, metallary bökdençsiz birleşdirmek ukyby olary awtoulag, aerokosmos we lukmançylyk ýaly pudaklarda aýrylmaz edýär.Bazarda bar bolan lazer kebşirleýiş maşynlarynyň dürli görnüşleriniň arasynda,elde ýasalan metal lazer kebşirleýiş maşynlaryköptaraplylygy, netijeliligi we ulanylyş aňsatlygy üçin iň oňat wariantlardan biri hasaplanýar.

El bilen ýasalan metal lazer kebşirleýjisi, operatorlara metal böleklerini takyklyk bilen kebşirlemäge mümkinçilik berýän ykjam, göçme enjamdyr.Kebşirleýjileriň berk ýerlere we çylşyrymly bogunlara ýetmegini üpjün edip, dürli pozisiýalarda we burçlarda işlemek üçin çeýeligi üpjün edýär.Bu ajaýyp çeýeligi, çylşyrymly kebşirleýiş amallaryny talap edýän pudaklar üçin ideal edýär.

El bilen ýasalan metal lazer kebşirleýjileriniň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, gurnamagyň we işlemegiň aňsatlygydyr.Uly enjamlara bolan zerurlygy aradan aýyrýar, gurnama wagtyny we zerur güýjüni azaldýar.Kebşirleýjiler indi kebşirleme meselelerini netijeli we aňsat ýerine ýetirip bilerler.Bu amatlylyk çalt öwrüm wagtyny we ýokary göwrümli önümçiligi talap edýän pudaklar üçin amatlydyr.

El bilen ýasalan metal lazer kebşirleýjileriň takyklygy we takyklygy deňi-taýy ýok.Fokusirlenen lazer şöhlesi, maksat meýdanynyň ýylylygy deň derejede almagyny üpjün edýär, daş-töweregindäki materiallaryň deformasiýasynyň ýa-da zeperlenmeginiň öňüni alýar.Netijede arassa, güýçli we çydamly kebşirlenen bogun.Bu takyklyk derejesi, kebşirlenen bogunlaryň hili we ygtybarlylygy möhüm bolan howa we lukmançylyk ýaly pudaklarda aýratyn möhümdir.

Iň ýokary kebşirleýiş mümkinçiliklerinden başga-da, elde göterilen metal lazer kebşirleýjiler başga-da birnäçe peýdalary hödürleýärler.Kontakt däl kebşirleme prosesi hapalanmak we iş ýüzüne zeper ýetmek howpuny peseldýär.Şeýle hem doldurgyç metal, akym ýa-da gorag gazy ýaly goşmaça materiallara bolan zerurlygy aradan aýyrýar, çykdajylary hasam azaldýar we öndürijiligi ýokarlandyrýar.

Kebşirleýiş maşynyny satyn almagy göz öňünde tutanyňyzda, aýratyn talaplaryňyza laýyk birini saýlamaly.Iň oňat elde ýasalan metal lazerkebşirleýji maşynniýetlenen programmaňyz üçin degişli güýç çykaryşy, impulsyň dowamlylygy we lazer tolkun uzynlygy bolmaly.Şeýle hem, operatora enjamy dolandyrmagy we dolandyrmagy aňsatlaşdyrýan ulanyjy üçin amatly aýratynlyklar bilen üpjün edilmelidir.

Mundan başga-da, elde göterilen metal lazer kebşirleýiş maşynyny satyn alanyňyzda, abraýly we ygtybarly öndürijini ýa-da üpjün edijini saýlamak möhümdir.Qualityokary hilli önümleri we ajaýyp müşderi hyzmatyny üpjün edendigi subut edilen bir kompaniýa gözläň.Enjamyň optimal işlemegini we garaşýanlaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin giňişleýin tehniki goldaw, okuw we kepillik bermeli.

Umuman aýdanyňda, elde göterilen metal lazer kebşirleýji metal bölekleri birleşdirmek üçin köpugurly we täsirli guraldyr.Ykjam ululygy, ulanmagyň aňsatlygy we ajaýyp takyklygy ony dürli pudaklarda ajaýyp saýlamaga öwürýär.Gözläniňizdeiň oňat kebşirleýji maşynsatmak üçin, aýratyn talaplaryňyza göz aýlamak we abraýly öndürijini ýa-da üpjün edijini saýlamak zerurdyr.Sag elde göterilen metal lazer bilen kebşirleýji maşyn bilen has ýokary kebşirleme bogunlaryna ýetip bilersiňiz we kebşirleýiş işiňiziň öndürijiligini ýokarlandyryp bilersiňiz.

Wideo

Arza

Lazer bilen kebşirlemek, birleşdirilen materialy eretmek üçin lazer ulanýan kebşirlemegiň bir görnüşidir.Awtoulag, aerokosmos we lukmançylyk enjamlaryny öndürmek ýaly köp pudakda amaly programmalar bar.Lazer kebşirlemek, alýumin we poslamaýan polat erginlerini goşmak bilen, kebşirlemek kyn materiallara goşulmak üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem, takyklygy we takyklygy sebäpli adaty kebşirleýiş usullaryndan has takyk kebşirleýär.

lazer kebşirleýji maşyn Ulanyş çäreleri

1. Lazer kebşirleýiş maşynyny işledeniňizde gorag eşikleri, ellikler we äýnek geýiň.2. Enjamyň ähli bölekleriniň gowy saklanandygyny we ulanmazdan ozal gowy ýagdaýdadygyny tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.3. Kebşirleýiş amallary sebäpli howply maddalaryň ýygnanmagynyň öňüni almak üçin iş meýdanynyň gowy şemalladylandygyna göz ýetiriň.4. Lazer kebşirleýiş maşynynyň işleýşi wagtynda ot, tüsse ýa-da uçgun ýaly howplara üns bermegiňizi haýyş edýäris.5. Ulanylmazdan ozal gowşak birikmeleri ýa-da kemçilikli simleri barlaň we enjamyň elektrik üpjünçiligi ýa-da içerki bölekleri / zynjyrlary bilen baglanyşykly elektrik togunyň howpundan gaça durmak üçin zerur çäreleri görüň.6. Polat we alýumin ýaly metallarda lazer kebşirleýiş amallaryny ýerine ýetireniňizde, belli bir şertlerde ýanýan kagyz we plastmassa ýaly ýanýan maddalardan howpsuz aralyk saklanmalydyr.7. Örän uzyn impulslary işledip, materialy aşa gyzdyrmaň, bu kebşirlenen bölegi deformasiýa edip biler ýa-da daş-töwerege termiki zeper ýetirip biler.8. Lehimlemekden soň çykýan gyzgyn bölekleri taşlamaga üns beriň.

jikme-jik görkezmek

jikme-jiklik
jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň