CNC lazer kesiji maşyn (1000-3000W) (4000W we ýokarda)

Gysga düşündiriş:

Gaýtadan işlemegiň gerimi we mümkinçiligi
Space Kesmek üçin amatly: iki ölçegli tekizligi kesmek:
■ Ulanylýan önümçilikler: metaldan gaýtadan işlemek, demir ýol tranziti, gämi gurluşygy, awtoulag, gurluşyk tehnikasy, oba hojalygy we tokaý tehnikasy, elektrik önümçiligi, lifti öndürmek, durmuş enjamlary, azyk tehnikasy, dokma tehnikasy, gurallary gaýtadan işlemek, nebit tehnikasy, azyk tehnikasy, aşhana we hammam, bezeg mahabaty, lazer daşarky gaýtadan işlemek hyzmatlary we beýleki maşyn öndürmek we gaýtadan işlemek pudaklary:
Cut Kesiji material: ýokary uglerod polat, pes uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin garyndysy, bürünç, duzlama kagyzy, galvanizli list we ş.m. ýaly ähli metal materiallar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň beýany

Sürüji ulgam
■ X, Y, Z oklary, ýokary öndürijilikli takyklyk reduktorlary we ýylmaýjy tegelekler, ýokary takyklykly çyzykly gollanmalar we ş.m. ýaly ýokary öndürijilikli geçiriş mehanizmleri bilen enjamlaşdyrylan import servo hereketlendirijilerini kabul edýär, bu geçiriş takyklygyny netijeli üpjün edýär;
Am Beam geçirijisi ýokary berkligi, ýokary takyklygy, güýçli we ygtybarly we gowy durnuklylygy bolan gantry görnüşli ikitaraplaýyn hereketlendiriji sinhron kompensasiýa tehnologiýasyny kabul edýär.

BEAM
lt polat plastinka egilmek we kebşirlemek usulyny, içki stresleri ýok etmek üçin garylandan soň gödek işlemek we şöhläniň umumy berkligini, berkligini we durnuklylygyny üpjün edýän ikinji titremäniň garramagyndan soň gutarýar.

Krowat çarçuwasy
Machine Maşyn düşegi, içerki stresleri ýok etmek üçin garylandan soň işlenip düzülen we tebigy garrylykdan soň gutarýan içerki kebşirleýiş gurluşyny kabul edýär, şeýlelik bilen enjam guralynyň durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli CNC gyzgyn satuw süýümli lazer metal kesiji maşynlary, şol sanda ýokary öndürijileriň iň täze modellerini hödürleýäris.Saýlawymyz, dürli güýç derejesi bolan iş stoly we önümçilik derejeli görnüşleri öz içine alýar we aýratyn programmaňyz we býudjetiňiz üçin iň oňat enjamy saýlamaga kömek edip bileris.Has giňişleýin maglumat ýa-da özüňize laýyk enjam saýlamakda kömek isleseňiz göni habarlaşyň.

jikme-jik görkezmek

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary