Lazer kebşirleýji maşyn, metal üçin göçme el süýümli lazer kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Lazer kebşirleýiş maşynlary, lazer şöhlesini ulanyp, iki ýa-da has köp metal böleklerini birleşdirmek üçin ulanylýar.Awtoulag, howa we lukmançylyk pudaklary ýaly programmalarda ulanylyp bilner.Kebşirlenýän materialy iň az ýoýmak bilen amal takyk, çalt we tygşytly.Lazer bilen kebşirlemek, şeýle hem MIG ýa-da TIG kebşirlemek ýaly adaty usullar bilen deňeşdirilende ýokary kebşirlemegi üpjün edýän ýokary energiýa dykyzlygyny hödürleýär.
konfigurasiýasy
“Raycus Laser Generator” Kirin goşa swing ýarag aýratynlyklary.Lazer çeşmesiniň durnukly ulanylyşy, pes optiki güýji we uzak ömri bar.Kebşirleýiş reesimleri, el bilen lazer bilen kebşirlemegiň artykmaçlyklary bilen önümleriň köp görnüşini kebşirläp bilýän giň kebşirleýiş monjuklary bar.Amal ýönekeý we öwrenmek aňsat we nol esas bilen işledilip bilner.Ony kesip we kebşirläp bolýar, kebşirleýiş energiýasy jemlenendir we eredilen howuz çuň, kebşirleýiş tizligi çalt, kebşirleýiş monjugy owadan we kebşirleýişden soň iş bölegi ýylma tizligi çalt.Iň inçe kebşirlenýän list 0.3mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Arza

Lazer bilen kebşirlemek, birleşdirilen materialy eretmek üçin lazer ulanýan kebşirlemegiň bir görnüşidir.Awtoulag, aerokosmos we lukmançylyk enjamlaryny öndürmek ýaly köp pudakda amaly programmalar bar.Lazer kebşirlemek, alýumin we poslamaýan polat erginlerini goşmak bilen, kebşirlemek kyn materiallara goşulmak üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem, takyklygy we takyklygy sebäpli adaty kebşirleýiş usullaryndan has takyk kebşirleýär.

lazer kebşirleýji maşyn Ulanyş çäreleri

1. Lazer kebşirleýiş maşynyny işledeniňizde gorag eşikleri, ellikler we äýnek geýiň.2. Enjamyň ähli bölekleriniň gowy saklanandygyny we ulanmazdan ozal gowy ýagdaýdadygyny tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.3. Kebşirleýiş amallary sebäpli howply maddalaryň ýygnanmagynyň öňüni almak üçin iş meýdanynyň gowy şemalladylandygyna göz ýetiriň.4. Lazer kebşirleýiş maşynynyň işleýşi wagtynda ot, tüsse ýa-da uçgun ýaly howplara üns bermegiňizi haýyş edýäris.5. Ulanylmazdan ozal gowşak birikmeleri ýa-da kemçilikli simleri barlaň we enjamyň elektrik üpjünçiligi ýa-da içerki bölekleri / zynjyrlary bilen baglanyşykly elektrik togunyň howpundan gaça durmak üçin zerur çäreleri görüň.6. Polat we alýumin ýaly metallarda lazer kebşirleýiş amallaryny ýerine ýetireniňizde, belli bir şertlerde ýanýan kagyz we plastmassa ýaly ýanýan maddalardan howpsuz aralyk saklanmalydyr.7. Örän uzyn impulslary işledip, materialy aşa gyzdyrmaň, bu kebşirlenen bölegi deformasiýa edip biler ýa-da daş-töwerege termiki zeper ýetirip biler.8. Lehimlemekden soň çykýan gyzgyn bölekleri taşlamaga üns beriň.

jikme-jik görkezmek

jikme-jiklik
jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň