Doly elektrik servo egirme maşyn HPE 10031

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy tehniki parametrler

Seriýa belgisi Ady Parametr Bölüm
1 Egilme güýji 1000 KN
2 Stoluň uzynlygy 3100 mm
3 Sütün aralygy 2600 mm
4 Bokurdak çuňlugy 400 mm
5 Bokurdagyň beýikligi 550 mm
6 Stoluň beýikligi 790 mm
7 Süýşüriji urgy 200 mm
8 Slaýderiň açylyş beýikligi 470 mm
9 Howanyň tizligi 140 mm / sek
10 Iş tizligi 50 mm / sek
11 Yzyna tizlik 140 mm / sek
12

X oky

Insult

500 mm

Tizlik

250 mm / sek
13

R oky

Insult

290

mm

Tizlik

120

mm / sek

14 X-ok ýerleşişiniň takyklygy

 

± 0.02

mm
15 Y okunyň sero güýji 28.7 KW
16 Agram 7500 KG
17 Ölçegi: L * W * H. 3550x1650x2800 mm

Esasy gurluşy we aýratynlyklary

Enjamlaryň dizaýnynda we önümçiliginde, “Zangzhou Hanzhi CNC Machinery Co., Ltd.” esasan aşakdaky nokatlara ünsi jemleýär:

Amaly durmuşa geçirmek we ulanyjylar üçin her göterimi tygşytlamak bazary düşünjesi;

Örän ygtybarly we takyk dizaýn ideýalary;

Qualityokary hilli çig mal, autsorsing bölekleri we ajaýyp gaýtadan işlemek tehnologiýasy;

Ulanylyşyň we hyzmat etmegiň amatlylygyna we howpsuzlygyna has köp üns bermek;

Şol bir pudakda tehniki hyzmatyň derejesi we tehniki hyzmatyň bahasy gaty pes.

Maşyn guraly esasan çarçuwadan, slaýddan, arka durmak ulgamyndan, dolandyryş ulgamy we galyplaryndan we ş.m.

1. Çarçuwa: Bu bölek çep we sag sütünlerden, goldaw plastinkasyndan, aşaky tablisadan we guty şekilli çarçuwanyň beýleki böleklerinden durýar.Krowat tutuşlygyna polat plastinka bilen kebşirlenýär we kebşirlenenden soň, enjam 24 sagatlap 700 gradusda ýokary temperatura garramagyna sezewar bolýar we kebşirleýiş döwründe ýüze çykýan içki stresleri doly ýok edýän we atyş partlamasy bilen bejerilýär we maşyn guralynyň berkligini we uzak möhletli durnuklylygyny üpjün etmek üçin agyr dizaýny kabul edýär.

2. Slaýder: Bu bölek esasan slaýderden, güýç gutusyndan, magnit şkalasyndan, nurbatdan, gönüburçly ýol görkeziji demirýoldan we beýleki böleklerden durýar.Boltlar we çarçuwa berkidiji birikdirilen çep we sag güýç gutusy, hoz ulanyp, nurbat we süýşüriji, top blok birikmesi, süýşürijiniň gurluşy bölekleýin ýüklere sezewar bolanda göni ýaýlymy gowulaşdyryp biler.Süýşüriji we çarçuwa gönüburçly gollanma demir ýoly bilen birleşdirilýär.Gollanma demir ýoly öz-özüni ýaglaýar we her hepde diňe birnäçe damja ýag gerek.S şekilli plastinkanyň iki gapdalyndaky çarçuwada, süýşürijiniň ýokarky çäk ýagdaýyny, aşaky çäk pozisiýasyny, boş urgyny we geçiş nokadynyň iş nokadyny dolandyrmak, şeýle hem ýüze çykarmak, seslenme iki nurbatyň sinhron hereketi.

3. Dolandyryş ulgamy: Plastinanyň galyňlygyna, materialyna, egiliş güýjüniň uzynlygyna we awtomatiki hasaplamasyna, burç ýalňyşlygynyň düzedişini awtomatiki hasaplamaga görä öz-özünden döredilen san dolandyryş ulgamyny kabul etmek.

4. Galyp: Bu bölek iki bölekden durýar: ýokarky galyndy gurnama we aşaky galyndy gurnama.Upperokarky galyp, slaýdda oturdylýar, ony düzeltmek üçin gysgyç plastinkasyna daýanýar, aşaky galyndy ýekeje V, goşa V we köp V we beýleki görnüşler bolup biler, galyp ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda bölünip bilner.

5. Öň iýmit goldawy: Bu bölek, iş stolunyň öň tarapynda gurlan adaty bölek.Ulanylanda, iş böleginiň uzynlygyna görä, öňdäki palet saklaýjyny berkitmek üçin degişli ýere el bilen geçirip bolýar, palet saklaýjyny keseligine we dikligine sazlap bolýar.

Önümiň görnüşi we gurluşy

1. Zangzhou Hanzhi garaşsyz dizaýny, owadan görnüşi, gowy ýasalan.

2. Polat plastinanyň kebşirleýiş gurluşy, galyň çarçuwasy, berkligi we şok siňdirişi.

3. Gurluş bölekleri çäge bilen azalýar we antirust boýag bilen sepilýär.

4. Maşyn guralynyň sütüni, ýokarky iş slaýdy we aşaky tablisasy dünýäde ösen uly göwrümli CNC poluň içgysgynç we degirmen enjamy bilen tamamlanýar, bu her bir gurulýan ýeriň parallelligini, perpendikulýarlygyny we parallelligini üpjün edýär.

5. dynamokarky dinamiki egilmek dizaýny tekiz, işlemek aňsat we ygtybarly.

6. Aşaky ölen merkezde, iş böleginiň takyklygyny üpjün etmek üçin basyşy saklamagyň gijikdirilmegi bar.

7. Milli ýa-da halkara ülňüleriň şertlerinde egilme burç takyklygy ± 0,5 dereje üpjün edilýär.

pro

Enjam çäkli element derňewi arkaly döredildi

Deflection kompensasiýa ulgamy

pro (2)

Çäkli element derňewiniň düşek deformasiýasy egrisi

Deflýasiýa öwezini dolmak ulgamy, egilmek amallary wagtynda tablisanyň we ýokarky slaýdyň hemişe parallel bolmagyny üpjün edýär.

Sahypanyň galyňlygy, uzynlygy, aşaky galyplaryň açylmagy we dartyş güýji maglumatlary CNC ulgamyna girizilýär, egilme güýji we degişli tablisa we ýokarky slaýd ofset awtomatiki usulda hasaplanýar, mehaniki deflýasiýa öwezini dolmak üçin her egilme amaly CNC ulgamy tarapyndan awtomatiki gözegçilikde saklanar. ulaldylan ýerini gazanmak üçin ulgam.Ulgam awtomatiki düzediş we awtomatik öwezini dolmak ukybyny üpjün edýär, bu tutuş uzynlyk burçuny yzygiderli etmek üçin deformasiýa egrisine gabat gelmek üçin stoluň gyşarma egrisini tutuş uzynlykda amatly, ygtybarly we takyk sazlap bilýär.Enjam iş böleginiň dogrulygyny üpjün etmek üçin ösen mehaniki deflýasiýa öwezini dolmak ulgamyny kabul edýär.

Mehaniki öwezini dolmak: süýşürijiniň we stoluň deflýasiýa egrilerine görä dürli eňňitli üç ölçegli ýüzlerden ybarat ýokarky we aşaky kompensasiýa böleklerinden durýar we öwezini dolmak egrisi süýşürijiniň deflýasiýa egrilerine has ýakyn we gidrawliki öwezini dolmagyň kör ýerini düzýän we şeýlelik bilen metbugat tormoz maşynynyň işleýiş takyklygyny ep-esli ýokarlandyrýan we gidrawliki öwezini dolmak bilen deňeşdirilende umumy kompensasiýa diýilýär.

Mehaniki öwezini dolmagyň artykmaçlyklary:

Mehaniki öwezini dolmak tablisanyň doly uzynlygynda deflýasiýa takyk öwezini dolmaga mümkinçilik berýär.Mehaniki deflýasiýa öwezini dolmak uzak möhletli durnuklylygy üpjün edýär we enjamyň ömrüne tehniki taýdan hyzmat etmeýär.

Mehaniki deflýasiýa öwezini dolmak, kompensasiýa nokatlarynyň köp bolmagy sebäpli, egilýän maşyna iş bölegini has çyzykly görnüşde egmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa işiň egilmek täsirini gowulandyrýar.

Mehaniki öwezini dolmak, kompensasiýa bahasynyň has takyk bolmagy üçin, sanly gözegçiligi gazanmak üçin, CNC oky hökmünde gaýdyp gelýän signalyň ýagdaýyny ölçemek üçin potensiometriň ulanylmagydyr.

maşyn aýratynlyklary

Nurbatyň syýahaty 200mm, bokurdagyň çuňlugy 400mm bolup, önüm bölekleriniň gaýtadan işleniş diapazonyny ep-esli gowulandyrýar, aşaky tablisada mehaniki öwezini dolmak usuly ulanylýar.

jikme-jik görkezmek

indeks
d (1) (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň