Gidrawlik CNC press tormozy

Gysga düşündiriş:

Pes hereket edýän ýokarlanmagy ulanyp, has uly ýagdaýlarda aňsat işlenip bilner.Sürüji enjamlar enjamyň esasy korpusynyň aşaky böleginde saklanýar we egilmek usuly iş stoluny ýokarlandyrmak arkaly kabul edilýär.Şeýlelik bilen, stendleriň arasyndaky boşluk doly boşadylýar we hatda has uly eserler hem aňsat işlenip bilner.
Merkezi basyş usuly, egilen eseriň ortasynda ýeterlik güýjüň öňüni almak we ýokary takyklygy amala aşyrmak üçin kabul edilýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Aşak hereket edýän asmany ulanmak has uly eserleriň ýönekeý işlemegine mümkinçilik berýär. Dr / ve enjam, çarçuwalaryň arasyndaky boşlugy tygşytlaýan we hatda has uly eserleri hem işläp bilýän enjamyň esasy böleginiň aşaky böleginde gizlenýär.
• Iş böleginiň ortasynda ýeterlik güýjüň öňüni almak üçin Merkezi basyşy ulanmak
Highokary takyk önümleriň prosesi / ng.
• Gaýtadan işlemek wagtynda iş stoly durnukly we gymyldamaz. Roller gollanmasy
Mehanizm aşaky, arka, çep we sag taraplarda tertipleşdirilýär
Iş stolunyň göwnejaý hereket edip bilýän we aňsatlyk bilen sazlap bilýän iş stoly
Iş stolunyň gollanma eşigini azaltmak üçin rolikler bilen gollanma bloklarynyň arasyndaky boşluk.
• Ajaýyp çarçuwaly gurluş dizaýny, uzak möhletli ulanylandan soň hem ýokary takyklyk talaplaryny saklaýar.Workokarky iş stoly Oblique blok düzediş usulyny kabul edýär
Kebşirleýiş çarçuwasyndaky ýoýulmalardan we D / sturbansiýadan gaça duruň we uzak möhletli ulanmagyň takyklygyna göz ýetiriň.Gaýtadan işlemek wagtynda çarçuwanyň mikro-elastik deformasiýasy
“Workbench” -iň öňünde gowy sazlaň.
• Aşaky tablisanyň aşaky çäk pozisi / kodlaýjy koduny okamak arkaly düzülýär.
Bu Des / gn-de dürli aşaky çäkler pozisiýalary dürli egilişe görä düzülip bilner-
Ing uzynlygy, şeýlelik bilen egilmegiň netijeliligini ýokarlandyrýar.
• -dimme-ädim arkany egmek funksiýasy bilen işlenip düzülendir we arka ölçeýji deň aralyklarda öňe geçýär.Her gezek hereket edende, bir egilme ýasalýar we islenýän radian we goşulan burç köp gezek egilenden soň emele gelýär.
• Yza çekilmekden gaça durmak funksiýasy, Yzky çekiş pozisiýasyny we arka çekiş gijikdirmesini düzmek bilen, iş bölegi arka duralgasy bilen gapma-garşylygyň öňüni alyp biler
Iş eserini gaýtadan işlemek prosesi.
• Bükülýän bölekleriň umumy sanyny sanamagyň wezipesi.
Mquick Splint ulanmak aňsat we patent üçin ýüz tutdy.
• Aşaky egirme enjamy ýokary göterilende we egilende, motor dişli nasosyny çykaryjy güýje sürýär we aşak düşüp we gaýdyp gelende, iş stolunyň agramy bilen amala aşyrylýar we motor hereketlendirijisi energiýany tygşytlaýar.
• Wy-100 aşaky iş stolunyň sinhron hereketi, çykyşy birmeňzeş we iş stoly aňsat deformasiýa edilmeýän bir Ma / n nebit silindriniň we iki sany kömekçi ýag silindriniň nebit zynjyrynyň dizaýnyny kabul edýär.

önümleriň spesifikasiýasy

Model we bilen baglanyşykly konfigurasiýasy
Reodeim WY-100 WY-35
CNC ulgamy Hollysy5 Hollysys
Servo ulgamy Panasonic / Fuj Panasonic / Fuj
Servo moto Pangsonic / Fuj panasonic / Fuj
Güýç (KN) 1000 350
Egilmegiň uzynlygy (mm) 3000 1400
Aşakdan urmak (mm) 100 100
Bokurdagyň çuňlugy (mm) 405 300
No.ok. 3 (1 mgin.2 Kömekçi) 1
Hereketiň tizligi (mm / sek) 58 46
Egilme tizligi (mm / sek) 10.8 8
Speakynlaşma tizligi (mm / sek) 52 40
Bokarky we aşaky ölçegler (mm) 55-140 55-140
Aljyraňňylyk güýji (N) 100 100
Backgauge ýerleşiş takyklygy (mm) ± 0.1 ± 0.1
X ok urmagy (mm) 430 430
X ok iň ýokary.Iýmitlendiriş tizligi (mm / min) 15 15
X-ok ýerleşdiriş takyklygy (mm) ± 0.02 ± 0.02
Motor güýji (KW) 5.5 2.2
Agramy (kg 6700 2200
Nebit tankynyň kuwwaty (L) 65 30

jikme-jik görkezmek

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň