Gaýtadan zarýad berilýän energiýa saklaýjy litiý Ion batareýa gap gutusy

Gysga düşündiriş:

Görnüşi
Dolandyryş gutusy omörite kagyz metal önümçilik hyzmaty metal lazer kesmek egriji kebşirleme gaýtadan işlemek
Material
Poslamaýan polat, polat, alýumin, uglerod polat, ýumşak polat, sowuk rulon, polat, bürünç, mis, sink garyndysy, sink we ş.m.
Gaýtadan işlemek
Lazer kesmek, takyk möhürlemek, egilmek, CNC urmak, ýüplük, aýlamak, burawlamak, kebşirlemek we ş.m.
Faceerüsti bejermek
Çotga, ýalpyldawuk, anodizasiýa, poroşok örtük, örtük, ýüpek ekranly çap, sandblast we ş.m.
Şekil
Gönüburçluk, tegelek, inedördül, üçburçluk we ş.m. we ýöriteleşdirilen şekiller kabul edilýär.
Arza
aragatnaşyk, Awtoulaglar, lukmançylyk, enjamlar, Fotowoltaik, Lukmançylyk bejergisi we ş.m.
Reňk
ak, gara, gök, sary, ak, gyzyl we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň artykmaçlyklarymyz

1. Gap gutusy batareýanyň ömrüni uzaltmak we önümçilik çykdajylaryny azaltmak üçin gowy ýylylyk ýaýramagy täsir edýän howa çalşygy deşikleri bilen ylmy taýdan enjamlaşdyrylan;

2. Bu önümiň çig maly, milli standart GB / T 2518-2008 standartyna laýyk gelýän galvanizli polat plastinka bolup, üznüksiz gyzgyn galvanizli polat polat we zolak;

3. PACK gutusynyň ýerüsti bejergisi GB11186.2-89 talaplaryna laýyklykda amala aşyrylar we täsiriň garşylygy we ýelmeşmesi GB / T1732-93 we GB9286-88 talaplaryna laýyk gelmelidir. dürli gurşaw üçin gowy poslama garşylyk;Umumy görnüşi gowy görüş effektine eýe bolar;

4. Önümiň gaýtadan işleýiş tehnologiýasy, dürli görnüşli batareýa PACK önümlerine hyzmat edip bilýän awtomatiki egilmek we robot kebşirlemek tehnologiýasyny kabul edýär.
Gaýtadan zarýad berilýän energiýa saklaýan litiý ion batareýasynyň gap gutusy batareýalary ygtybarly saklamak we ibermek üçin gaplamanyň bir görnüşidir.Öýjüklere zeper ýetirip biljek daşky täsirlerden, çyglylykdan, tozandan we daşky gurşawy hapalaýjylardan goraýar.Şeýle hem, dürli öýjüklerdäki terminallaryň arasyndaky aragatnaşyk sebäpli dörän gysga zynjyrlaryň öňüni alýar.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodyňyz nirede ýerleşýär?
J: Zawodlarymyz Hebeý welaýatynyň Çingxian we Jiangsu welaýatynyň Zhangangzhouou şäherinde ýerleşdi
2-nji sorag: MOQ näme?
J: Kepillik: Iberilenden 13 aý soň.
3-nji sorag: ÜPJÜNÇILIK WAGTY näçeYZ?
J: Adatça töleg alandan soň 30-60 gün.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň