Boş gün batareýasy gutusy litiý batareýa gutusy çalyşmak

Gysga düşündiriş:

Görnüşi
Dolandyryş gutusy omörite kagyz metal önümçilik hyzmaty metal lazer kesmek egriji kebşirleme gaýtadan işlemek
Material
Poslamaýan polat, polat, alýumin, uglerod polat, ýumşak polat, sowuk rulon, polat, bürünç, mis, sink garyndysy, sink we ş.m.
Gaýtadan işlemek
Lazer kesmek, takyk möhürlemek, egilmek, CNC urmak, ýüplük, aýlamak, burawlamak, kebşirlemek we ş.m.
Faceerüsti bejermek
Çotga, ýalpyldawuk, anodizasiýa, poroşok örtük, örtük, ýüpek ekranly çap, sandblast we ş.m.
Şekil
Gönüburçluk, tegelek, inedördül, üçburçluk we ş.m. we ýöriteleşdirilen şekiller kabul edilýär.
Arza
aragatnaşyk, Awtoulaglar, lukmançylyk, enjamlar, Fotowoltaik, Lukmançylyk bejergisi we ş.m.
Reňk
ak, gara, gök, sary, ak, gyzyl we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň artykmaçlyklarymyz

1. designönekeý dizaýn we moda görnüşi;

2. Aşaky goldaw üçin ulanylýan gönüburçly polat turbasy gurluş üçin bitewi polat turbany kabul edýär (GB / T8162-1999).Ikinji gorag kebşirleme we argon ark kebşirlemegiň kebşirleme prosesiniň utgaşmasy önümi berk durnuklylyga we çydamlylyga öwürýär;

3. Umumy metal çig mal, önümiň daşky görnüşinde we praktikasynda doly şöhlelenjek üznüksiz gyzgyn galvanizli polat list we zolak milli standart GB / T 2518-2008 standartyna laýyk gelýär;

4. Önümiň poslama garşylygy duz sepmek garşylygyndan (500 sagat dyrnandan soň 1-0 derejesine ýetmek) we garrylyk synagyndan (1000 sagatdan soň 1-0 derejesine ýetmek) geçdi we baha berişden geçdi GB1865-80 we GB / T1766-95 standartlaryna çenli.

Lityum batareýa gutusy boş gün batareýasy gutusy üçin ideal çalyşma.Batareýalaryňyzy saklamagyň, zarýad bermegiň we boşatmagyň ygtybarly we ygtybarly usuly bilen üpjün edip biler.Bu görnüş, adatça wagtyň geçmegi bilen könelmegine garşy durmak üçin döredilen alýumin ýa-da polat ýaly ýokary derejeli materiallardan ýasalýar.Mundan başga-da, demir gurluşy öýjükleri täsir ýa-da yrgyldy sebäpli aşa gyzgynlykdan we fiziki zeperlerden goramaga kömek edýär.Gabyň içki bölegi, adatça, sowuk howalarda uzak wagtlap saklamak üçin goşmaça izolýasiýa üpjün etmek bilen, şok bilen baglanyşykly zeperlerden goramaga kömek edýän köpükli örtükleri hem öz içine alýar.Güýçli dizaýny bilen, batareýalaryňyzyň nirede saklanýandygyna ýa-da ulanylmagyna garamazdan howpsuz galar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň