Täze energiýa ulaglary üçin akylly batareýa gutusy awtoulag batareýasy gutusy

Gysga düşündiriş:

Görnüşi
Dolandyryş gutusy omörite kagyz metal önümçilik hyzmaty metal lazer kesmek egriji kebşirleme gaýtadan işlemek
Programma meýdany
Esasy materiallar, gurluşyk senagaty we awtoulag pudagy üçin ammar, ulag, gaýtadan işlemek, senagat, oba hojalygy.
Gaýtadan işlemek
Lazer kesmek, takyk möhürlemek, egilmek, CNC urmak, ýüplük, aýlamak, burawlamak, kebşirlemek we ş.m.
Faceerüsti bejermek
Çotga, ýalpyldawuk, anodizasiýa, poroşok örtük, örtük, ýüpek ekranly çap, sandblast we ş.m.
Tamamla
Gyzgyn suwa batyryldy
Bellik
Custöriteleşdirilen ýa-da OEM goldawy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň artykmaçlyklarymyz

1. Batareýa gutusynyň daşky görnüşi we umumy gurluşy GB / T 18384.1-2001 Elektrik ulaglary üçin howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelmelidir - 1-nji bölüm: Güýçli durnuklylygy bolan we dürli talaplara uýgunlaşyp bilýän bortdaky energiýa saklaýyş enjamy;

2. Batareýa gutusy bölüminde ulanylýan tabak, milli standart GB / T 2518-2008 milli ýokary hilli galvanizli polat plastinka bolup, bazardaky käbir pes plastinka önümlerinden has ýokary;

3. Bu önümiň howpsuzlygy goramak derejesi GB 4208-1993 gabykdan goramak derejesiniň talaplaryna laýyk gelýär we köp dürli täze energiýa ulaglaryna ulanylyp bilner;

4. Bu önüm elektroforetiki prosesi kabul edýär we boýag plyonkasy birmeňzeş, tekiz, tekiz we tekiz örtük artykmaçlyklaryna eýedir.Elektroforetiki reňk filminiň gatylygy, ýelmeşmegi, poslama garşylygy we täsir öndürijiligi bazardaky beýleki önümlerden has gowudyr.

jikme-jiklik

Arza

Täze energiýa ulaglary üçin amaly akkumulýator gutusy, ulanyjylara awtoulag batareýalarynyň uzak ömrüni ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän innowasiýa we ýokary netijeli güýç saklaýyş çözgüdi.Howpsuz, çydamly we amatly öndürijiligi üpjün edýän ýokary derejeli alýumin garyndysyndan ýasalan ykjam guty.Gutyny goşmaça gurallara ýa-da üýtgetmelere mätäç bolmazdan islendik täze energiýa ulagyna aňsatlyk bilen gurup bolýar.“Smart Battery Box” iň az zarýad beriş wagty bilen batareýanyň iň ýokary ömrüni üpjün etmek üçin ösen zarýad beriş tehnologiýasyny ulanýar.Şeýle hem zarýad beriş prosesini optimizirlemek üçin zarýad derejelerine, temperatura we beýleki parametrlere işjeň gözegçilik edýän akylly zynjyrlar bar.Bu, wagtyň geçmegi bilen iň ýokary öndürijiligini üpjün etmek bilen batareýanyňyzyň könelmegini we könelmegini azaltmaga kömek edýär.Mundan başga-da, gysga zynjyry goramak we aşa zarýad bermegiň öňüni almak ýaly içerki howpsuzlyk gorag çäreleri bar, bu şertler daşarda näçe kyn bolsa-da batareýaňyzyň howpsuzlygyny üpjün edýär.“Akylly batareýa gutusy” akylly ykjam programma bilen üpjün edilýär, bu awtoulagyňyzyň batareýasynyň saglygy baradaky hakyky maglumatlary jikme-jik yzarlamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin uzak syýahatlara ýa-da agyr iş ýüklerine çykmazdan ozal zarýad bermek ýa-da tehniki hyzmat etmek zerur bolanda öz wagtynda habar alyp bilersiňiz. .Şeýle hem goşmaça amatlylyk üçin gutyny we smartfon programmasynyň arasynda enjamy diňe Bluetooth birikdirmesi arkaly birikdirip, aýratyn ulanyş usullaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen sazlamalary gurup bilersiňiz.Bu aýratynlyklaryň hemmesi sürüjilere her gün aladasyz sürüjilik tejribelerinden lezzet almaklary üçin awtoulaglaryndaky batareýalar bilen baglanyşykly ýüze çykýan kynçylyklardan öňe geçmäge kömek edýär!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň