Energiýa saklaýjy batareýa polat polat turba burç polat polotno metal gap

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň artykmaçlyklarymyz

1. Bu önüm batareýanyň modulyny has netijeli işlemäge we batareýanyň ömrüni ep-esli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän ýylylygyň ýaýramagynyň gowy täsirine eýe;

2. Önümiň kebşirleýiş prosesi, önümiň hilini berk kepillendirýän ikinji derejeli kebşirlemek, argon arkasy kebşirlemek we lazer kebşirlemek ýaly birnäçe prosesiň utgaşmasyny kabul edýär.

3. Poslama garşy bejergisi, plastmassa pürküji prosesi bilen polat gurluşlaryň poslama garşy ISO 12944 standartyna eýerýär, deslapky bejergini, sink örtügini, aralyk gatlagy, ýerüsti gatlagy we beýleki köp sanly bejeriş amallaryny öz içine alýar. örtügiň galyňlygy 80-120 μ m aralygynda dolandyrylýar

4.Ol güýçli gurluş, ýokary suw prosesi integrasiýasy we gowy poslama garşylygy bar.

önümleriň spesifikasiýasy

Material Sowuk togalanan polat, SECC, SGCC, Al-Zn garyndy polat, galvanizli polat, alýumin, polat, poslamaýan polat, bürünç, mis, bürünç we ş.m.
Gaýtadan işlemek Lazer kesmek, urmak, arassalamak, egmek, basmak, kebşirlemek, perçinlemek, üwemek, ýerüsti bejermek, ýygnamak
Faceerüsti bejermek poroşok örtük, reňklemek, galvanizasiýa etmek, elektroplatirlemek, anodizasiýa, hromeplat, çotga, ýalpyldawuk, ýüpek ekran, çap
Hyzmat görnüşi OEM ODM
Reňk nikel ak / ýöriteleşdirilen

jikme-jik görkezmek

Energiýa saklaýjy batareýa rafy, güýçli täsir garşylygy, berkligi we ygtybarlylygy bolan ýokary güýçli polat turbadan we burç polatdan ýasalýar.Adaty batareýa bilen deňeşdirilende, bu ulgamda ulanylýan material has ýeňil, ýöne ep-esli göterijilik ukybyna eýedir.Şeýle hem çalt ýüklemek, düşürmek we birikdirmek üçin amatlydyr.Mundan başga-da, ähli energiýa saklaýyş ulgamyny umumy zawodlarda ýa-da ammarlarda gurmak aňsat, bu ulanyjylara ýer ýüzünde islendik wagtda täzelenip bolmaýan energiýany sökmek we tygşytlamak üçin amatlydyr.

Energiýa saklaýan batareýa raflary, uly batareýalaryň ygtybarly we netijeli saklanmagy üçin zerurdyr.Çukur batareýalaryň agramyna, şeýle hem ýygy-ýygydan ulanmak bilen baglanyşykly islendik könelişenlere çydamly güýçli, çydamly materiallardan ýasalmalydyr.Polat turba, burç polat polat metal ýa-da beýleki agyr metallar, adatça, energiýa saklaýan batareýalarda ulanylýar.Her material özboluşly aýratynlyklaryny hödürleýär: polat turba güýçli, ýöne ýeňil;burç polat metal has agyr ýükler üçin berk binýady üpjün edýär;we beýleki metallar goşmaça poslama garşylygy ýa-da ýangyndan goramagy üpjün edýär.Iň ýokary howpsuzlygy we çydamlylygy üpjün etmek üçin, bu materiallar aýratyn programmaňyz üçin amatly gurşaw döretmek üçin bir teker ulgamynda birleşdirilmelidir.

jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň