Volokary woltly / pes woltly prefabrik podstansiýa

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň artykmaçlyklarymyz

1. Ygtybarlylyk: Öňünden taýýarlanan kabinanyň aşaky çarçuwasy polat bölekler bilen kebşirlenýär, kabinanyň süňkleri bolsa kebşirlenen bir bölekli gurluşdyr;esasy polat materialy ýokary hilli uglerod gurluş polat bolmaly we dürli içerki enjamlaryň we dürli amaly gurşawyň dizaýnyna görä dürli gurluşlar saýlanylmaly we deslapky kabinanyň ýoklugyny üpjün etmek üçin gurluş üçin çäkli element derňewi geçirilmeli; deformasiýa

2. Fireangyna garşylyk: prefabrik kabinanyň diwar panelleri, ýangyna garşy materiallar bilen doldurylan iki gatly polat plitalar, kabinanyň diwar panelleri içerki ýa-da daşarky ýangynyň iň pes öndürijilik derejesiniň 3 sagatdan gowrak bolmagyny we kabinanyň gabygynyň bitewiligini üpjün edýär; we 3 sagadyň içinde ýangyna garşylyk.

3. Poslama garşy öndürijilik: deslapky kabin, poslama garşy bejermek ISO 12944 "reňkli boýag we polat desgalaryny poslama garşy goramak üçin lak goraýjy boýag ulgamy" standartyna laýyk gelýär, öňüni alyş, sink gatlagy, aralyk gatlak , ýerüsti gatlak we beýleki köp sanly bejeriş amallary, boýag gatlagynyň umumy galyňlygy 200 μ m-den az bolmaly däldir, C4 poslama garşy gurşawdaky kabinany üpjün etmek.

4. Öňünden taýýarlanylan kabinet, içerki enjamlaryň dürli talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip, dürli giriş gapylaryny, giriş liniýalaryny açmagy we ş.m. ulanyjylaryň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli çözgütleri düzüp bilýän ýöriteleşdirilen önümdir.

jikme-jiklik
jikme-jiklik

önümleriň spesifikasiýasy

Görnüşi Dolandyryş gutusy omörite kagyz metal önümçilik hyzmaty metal lazer kesmek egriji kebşirleme gaýtadan işlemek
Material Poslamaýan polat, polat, alýumin, uglerod polat, ýumşak polat, sowuk rulon, polat, bürünç, mis, sink garyndysy, sink we ş.m.
Gaýtadan işlemek Lazer kesmek, takyk möhürlemek, egilmek, CNC urmak, ýüplük, aýlamak, burawlamak, kebşirlemek we ş.m.
Faceerüsti bejermek Çotga, ýalpyldawuk, anodizasiýa, poroşok örtük, örtük, ýüpek ekranly çap, sandblast we ş.m.
Arza ýaşaýyş ýerleri, gurluşyk meýdançalary, beýik binalar, awtoulag ýollary, metro, howa menzilleri we ş.m.
Reňk ak, gara, gök, sary, ak, gyzyl we ş.m.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň