Takyklygy we netijeliligi ýokarlandyrmak: CNC gidrawlik egirme maşynlarynyň häzirki zaman metal egilmeginde aýrylmaz roly

Gysga düşündiriş:

Metal ýasamak dünýäsinde,CNC gidrawlik press tormozlary öndürijileriň metal egirmek usulyny üýtgedip, egsilmez güýç hökmünde dur.Enjam deňsiz-taýsyz takyklygy, netijeliligi we çeýeligi üpjün edip, konweks press tormoz tehnologiýasy we ösen egilmek mehanizmleri ýaly ýokary aýratynlyklary bilen pudagy özgertdi.Bu blogda, CNC gidrawlik metbugat tormozynyň jikme-jikliklerine göz aýlaýarys, mümkinçiliklerini öwrenýäris we häzirki zaman metal egilmeginde möhüm ornuny görkezýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

önümleriň beýany

CNC gidrawlik egirme enjamy işe girizildi:

CNC gidrawliki egiriji maşynlarmetal şekilleri dürli şekillere we görnüşlere epmek üçin ýörite döredilen maşynlardyr.Bu kuwwatly enjam, metal önümlerine dürli basyşlary ulanmak üçin gidrawliki güýç ulanýar, dürli önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin list metallary takyk we yzygiderli egmäge mümkinçilik berýär.Kompýuteriň san gözegçiligi (CNC) ulgamy, ep-esli takyklygy we gaýtalanmagyny üpjün edip, egilmek prosesine takyk gözegçilik edýär.

Crowning press tormoz tehnologiýasynyň güýji:

CNC gidrawlikiniň tapawutly aýratynlyklaryndan biritormoz basyňilkinji metbugat tormoz tehnologiýasydyr.Bu maslahat mehanizmi, egilmek wagtynda şöhläniň we maşyn düşeginiň kemçilikleriniň öwezini dolýar.Konweks press tormoz aýratynlygy, gidrawlik gysgyçlaryň ýagdaýyny awtomatiki sazlamak bilen, demir listiň tutuş uzynlygy boýunça deň we yzygiderli egilmegini üpjün edýär.Bu, maddy üýtgemeler ýa-da maşyn deformasiýalary sebäpli ýüze çykýan islendik nätakyklyklary ýok edýär, netijede ajaýyp egilmeler we takyk burçlar bolýar.

Takyklyk netijelilige laýyk gelýär:

CNC gidrawlik press tormozlary takyklygy wagt netijeliligi bilen birleşdirýär we olary häzirki zaman metal egilmek üçin aýrylmaz gural edýär.Bu enjam awtomatiki burçy ölçemek we köp okly dolandyryş ýaly ösen tehnologiýalary kabul edýär we çylşyrymly egilişi takyk we çalt tamamlap biler.CNC ulgamy, operatora zerur parametrleri girizmäge mümkinçilik berýän we çalt, takyk egilmegini üpjün edip, hasaplamalara üns berýär.El bilen girizmegiň we awtomatiki takyklygyň üznüksiz birleşmegi önümçilik wagtyny ep-esli azaldar we metal ýasamak işiniň umumy netijeliligini ýokarlandyrar.

Metalyň egilmeginiň çeýeligini açyň:

CNC gidrawliki egirme maşyn, alýumin, polat, mis we ş.m. ýaly dürli metal materiallary egmäge ukyply köp funksiýaly maşyn bolup, sazlanylýan parametrleri bilen operatorlar belli önümçilik talaplaryna laýyk egilmek radiusyny, burçuny we inini sazlap bilerler. .Onuň uýgunlaşmagy, enjamy ýönekeý we gaty çylşyrymly egirme meselelerini çözmäge mümkinçilik berýär we ony metal işläp bejermek pudagy üçin möhüm baýlyga öwürýär.

Sözümiň ahyrynda: CNC gidrawliki egirme maşynlary, ýokary öndürijiligi we innowasiýa aýratynlyklary bilen metal öndürýän pudagy özgertdi.Bu enjam ulanýartormoz täjikemsiz netijeleri üpjün edip, metal egilmekde takyklygy we yzygiderliligi üpjün etmek tehnologiýasy.CNC ulgamynyň we awtomatiki dolandyryşlaryň birleşdirilmegi netijeliligi ýokarlandyrýar we önümçilik wagtyny gysgaldýar.Mundan başga-da, materiallar we özleşdirmek opsiýalary nukdaýnazaryndan hödürleýän çeýeligi, häzirki zaman metal işläp bejermek üçin aýrylmaz gural hökmünde statusyny hasam berkitýär.Çylşyrymly we takyk metal önümçiligine bolan islegiň artmagy bilen, CNC gidrawlik metbugat tormozlary öňdäki hatarda galýar we üznüksiz metal egilmeginiň geljegini öňe sürýär.

Egilmek usullary burçy egmek, mutlak bahany egmek we arkanyň epilmegini öz içine alýar.
II ýokarky we aşaky gural kitaphanalaryny goşuň, her kitaphanada öňünden kesgitlenen 50 gural bar.Programmanyň deslapky syn we programma

Saýlaw funksiýalary.
II / O diagnoz funksiýasy, ulgamyň we enjamyň meselelerini wagtynda anyklaň.
Iş böleklerini sanamak funksiýasy, programma her gezek işledilende hasaplaýjy bir köpelýär

X okuň öňdäki çäk funksiýasyny, aşaky okuň aşaky parametrlerinde X okunyň öň çägini bellemek arkaly.

Gijä goýmak funksiýasyny çekiň we süýşüriň.
Deflýasiýa öwezini dolmak önümiň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin mehaniki öwezini dolmak usulyny ulanýar.
Gidrawlik hereketlendirijiniň IAutomatiki durmak funksiýasy, energiýa tygşytlamak effektini gazanmak üçin boş wagtlarda awtomatiki durmak.

Gidrawlik ýagy çalyşmak ýatlatma funksiýasy, gidrawliki ýagy 900 sagat işleden soň çalyşmak üçin awtomatiki ýatlatma.

önümleriň spesifikasiýasy

Önüm markasy CNC egiriji maşyn Tablisa uzynlygy (mm) 3100mm
WSD10031 modeli Sütün aralygy (mm) 2600mm
Gaýtadan işlemek kuwwaty 100T Stol heighi 790mm
Sanly kontol ulgamy DELEMLaimore Bokurdagyň çuňlugy (mm) 400mm
Servo ulgamy Fuji Urgy mm 200mm
Servo motor Fuji Boýy (mm)
Yukuken basyş ýeňilleşdiriji klapan topary Speakynlaşma tizligi (mm / sek) 160
Magnit masştab GIVI Iş tizligi (mm / sek) 10
Gidrawlik möhür halkasy NOK (Japanaponiýa) Yza gaýdyp geliş tizligi (mm / sek) 130
Çäklendiriji OMRON [Japanaponiýa] Esasy motor (KW) 7.5KW
Güýç (KN) 1000KN Agramy (KG) 8700
WSD CNC Tormoz Seriýa aýratynationsÖlçegi (mm) L * W * H.
WSDMode WSD50 / 12 WSD63 / 25 WSD100 / 31 WSD100 / 40 WSD160 / 32 WSD160 / 40 WSD220 / 32 WSD220 / 40 WSD250 / 40
Standaro Perde diwar önümçiligi
KN güýç 500 630 630 1000 1000 1000 1000 1600 1600 2200 2200 2500
Egilmegiň uzynlygy mm 1220 2500 2500 3100 4000 4000 4000 3200 4000 3200 4000 4000
Sütüniň aralygy mm 1160 2100 2100 2600 3300 3300 3300 2700 3300 2700 3300 3300
Norktable heightmm 770 760 760 790 790 790 790 790 790 790 790 810
Goçuň urmagy mm 200 150 200 200 200 200 250 200 200 200 200 250
Boýy mm 410 420 470 470 470 470 520 470 470 470 470 520
Bokurdak çuňlugy 255 250 250 400 400 500 500 400 400 400 400 400
Bokurdak beýikligi 540 500 500 550 550 550 575 530 530 530 530 570
Rammmm / s tizligi cpproacing 180 130 130 160 160 160 160 130 130 120 120 110
işlemek 15 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
gaýdyp gel 180 110 110 130 130 130 130 100 100 95 95 95
-axis strokemm 500 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 500
Bacxgouge posiion irid gode] mm 900 900 900 900 900 1000 850 900 900 900 900 900
Esasy motor Kw 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5
4000 4700 5700 8700 9300 9500 9500 11400 13400 14100 15200 20000
Ölçeg L 1600 2690 2690 3250 4080 4200 4150 3360 4080 3370 4080 4250
W 1580 1370 1370 1610 2600 2000 1710 1810 1810 1850-nji ýyl 1850-nji ýyl 1850-nji ýyl
H 2470 2570 2570 2610 1570 2720 2810 2720 2720 2810 2810 2910

jikme-jik görkezmek

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň