Ynkylap duýduryşy: Gidrawlik metal egirme maşynlary we CNC press tormozlary

Gysga düşündiriş:

Pes hereket edýän ýokarlanmagy ulanyp, has uly ýagdaýlarda aňsat işlenip bilner.Sürüji enjamlar enjamyň esasy korpusynyň aşaky böleginde saklanýar we egilmek usuly iş stoluny ýokarlandyrmak arkaly kabul edilýär.Şeýlelik bilen, stendleriň arasyndaky boşluk doly boşadylýar we hatda has uly eserler hem aňsat işlenip bilner.
Merkezi basyş usuly, egilen eseriň ortasynda ýeterlik güýjüň öňüni almak we ýokary takyklygy amala aşyrmak üçin kabul edilýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Senagatyň ösmegi bilen ösen tehnikalara zerurlyk möhüm ähmiýete eýe boldy.Metal önümçilik pudagyny üýtgedýän täzelikleriň birigidrawlik metal egiriji maşynlarwe CNC egiriji maşynlar.Bu iki güýçli gural, görlüp-eşidilmedik takyklygy, netijeliligi we çeýeligi üpjün edip, demir metalyň egilişini üýtgedýär.Bu blogda, bu dinamik jübütiň peýdalaryny we aýratynlyklaryny öwreneris, olaryň her önümçilik pudagy üçin möhüm baýlyk bolup biljekdigini görkezýäris.

Gidrawlik metal egirme maşynyň güýji:

Gidrawlik metal egiriji maşyn, dürli görnüşli materiallary, şol sanda metal metallary egmek we emele getirmek üçin döredilen köpugurly enjam.Gidrawlik güýji bilen, takyk we çylşyrymly egilmelere ýetmek üçin iş bölegine ägirt uly güýç sarp edýär.Senagat ýa-da täjirçilik maksatly bolsun, bu maşynlar listi egmek prosesiniň hilini we tizligini ep-esli ýokarlandyrýar.

CNC egiriji maşyn: takyklygyň gudraty:

CNC press tormozlarybeýleki tarapdan takyklygy täze derejä çykaryň.Bu maşynlar takyk we yzygiderli egilmek amallaryny üpjün etmek üçin kompýuter san dolandyryş tehnologiýasy bilen dolandyrylýar.Aýratyn burçlary, ululyklary we şekilleri maşyna programmirlemek bilen, şol bir spesifikasiýa köp mukdarda iş böleklerini çalt öndürip biler.Bu takyklyk derejesi adam ýalňyşlygyny ýok edýär we zawodyň polundaky umumy netijeliligi ýokarlandyrýar.

Gidrawlik metal egirme maşynynyň we CNC egiriji maşynyň utgaşmasy:

Bu iki güýçli gural birleşdirilende öndürijiler öndürijiligiň, hiliň we tygşytlylygyň ep-esli gowulaşmagyna şaýat bolarlar.Gidrawlik metal egirme maşynlarynyň CNC press tormozlary bilen birleşmegi, metal öndürijilere wagt we güýji tygşytlamak bilen iň ýokary takyklyk bilen çylşyrymly egilmelere ýetmäge mümkinçilik berýär.

Netijeli öndüriň we wagt tygşytlaň:

CNC mümkinçilikleriniň gidrawliki metal egirme maşynlaryna birleşdirilmegi önümçilik prosesiniň awtomatlaşdyrylmagyny artdyryp biler.Egilmek amallary CNC ulgamyna zerur ölçegleri we burçlary programmirlemek arkaly awtomatlaşdyrylyp bilner.Bu diňe bir zerur zähmeti azaltman, eýsem umumy önümçilik wagtyny ep-esli çaltlaşdyrýar.Burçlary el bilen ölçemek, hasaplamak we sazlamak üçin köp wagt talap edýän mesele indi geçmişe öwrüldi.

Köpdürlüligi we çeýeligi:

Bu jübütiň ýene bir möhüm artykmaçlygy olaryň köp taraplylygydyr.Gidrawlik metal press tormozlary we CNC press tormozlary birleşmegi öndürijilere poslamaýan polat, alýumin we uglerod polat ýaly dürli materiallary aňsatlyk we takyklyk bilen egmäge mümkinçilik berýär.Bu köpugurlylyk, metal öndürijilerine awtoulag we howa giňişliginden gurluşyk we elektronika ýaly dürli pudaklaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Aýratyn takyklyk we yzygiderlilik:

Mundan başga-da, CNC tehnologiýasynyň integrasiýasy her egilmekde ajaýyp takyklygy we yzygiderliligi üpjün edýär.Adam ýalňyşlyklaryny we gapma-garşylyklary aradan aýyrmak bilen öndürijiler müşderilere ýokary hilli önümler berip bilerler.CNC ulgamy, her egilmäniň iň ýokary takyklyk bilen ýerine ýetirilmegini üpjün edýär, netijede partiýanyň hemme ýerinde yzygiderlilik bolýar.

Netijede:

Gysgaça aýtsak, gidrawliki metal egirme maşynlarynyň we CNC egirme maşynlarynyň sinergistik utgaşmasy metal öndürmek pudagynda özgerişlik döretdi.Bu kombinasiýa bilen üpjün edilen takyklyk, netijelilik we köpugurlylyk, sahypanyň egilmek amallary üçin çyzgyny ýokarlandyrýar.Dünýädäki önümçilik kompaniýalary indi öndürijiligi ýokarlandyryp, çykdajylary azaldyp we müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyryp bilerler.Tehnologiýa ösmegi bilen, metal ýasamakda ýagty geljege ýol açýan bu ajaýyp maşynlarda geljekdäki üstünlikleri göz öňünde tutmak tolgundyryjy.

Aýratynlyklary

Aşak hereket edýän asmany ulanmak has uly eserleriň ýönekeý işlemegine mümkinçilik berýär. Dr / ve enjam, çarçuwalaryň arasyndaky boşlugy tygşytlaýan we hatda has uly eserleri hem işläp bilýän enjamyň esasy böleginiň aşaky böleginde gizlenýär.
• Iş böleginiň ortasynda ýeterlik güýjüň öňüni almak üçin Merkezi basyşy ulanmak
Highokary takyk önümleriň prosesi / ng.
• Gaýtadan işlemek wagtynda iş stoly durnukly we gymyldamaz. Roller gollanmasy
Mehanizm aşaky, arka, çep we sag taraplarda tertipleşdirilýär
Iş stolunyň göwnejaý hereket edip bilýän we aňsatlyk bilen sazlap bilýän iş stoly
Iş stolunyň gollanma eşigini azaltmak üçin rolikler bilen gollanma bloklarynyň arasyndaky boşluk.
• Ajaýyp çarçuwaly gurluş dizaýny, uzak möhletli ulanylandan soň hem ýokary takyklyk talaplaryny saklaýar.Workokarky iş stoly Oblique blok düzediş usulyny kabul edýär
Kebşirleýiş çarçuwasyndaky ýoýulmalardan we D / sturbansiýadan gaça duruň we uzak möhletli ulanmagyň takyklygyna göz ýetiriň.Gaýtadan işlemek wagtynda çarçuwanyň mikro-elastik deformasiýasy
“Workbench” -iň öňünde gowy sazlaň.
• Aşaky tablisanyň aşaky çäk pozisi / kodlaýjy koduny okamak arkaly düzülýär.
Bu Des / gn-de dürli aşaky çäkler pozisiýalary dürli egilişe görä düzülip bilner-
Ing uzynlygy, şeýlelik bilen egilmegiň netijeliligini ýokarlandyrýar.
• -dimme-ädim arkany egmek funksiýasy bilen işlenip düzülendir we arka ölçeýji deň aralyklarda öňe geçýär.Her gezek hereket edende, bir egilme ýasalýar we islenýän radian we goşulan burç köp gezek egilenden soň emele gelýär.
• Yza çekilmekden gaça durmak funksiýasy, Yzky çekiş pozisiýasyny we arka çekiş gijikdirmesini düzmek bilen, iş bölegi arka duralgasy bilen gapma-garşylygyň öňüni alyp biler
Iş eserini gaýtadan işlemek prosesi.
• Bükülýän bölekleriň umumy sanyny sanamagyň wezipesi.
Mquick Splint ulanmak aňsat we patent üçin ýüz tutdy.
• Aşaky egirme enjamy ýokary göterilende we egilende, motor dişli nasosyny çykaryjy güýje sürýär we aşak düşüp we gaýdyp gelende, iş stolunyň agramy bilen amala aşyrylýar we motor hereketlendirijisi energiýany tygşytlaýar.
• Wy-100 aşaky iş stolunyň sinhron hereketi, çykyşy birmeňzeş we iş stoly aňsat deformasiýa edilmeýän bir Ma / n nebit silindriniň we iki sany kömekçi ýag silindriniň nebit zynjyrynyň dizaýnyny kabul edýär.

önümleriň spesifikasiýasy

Model we bilen baglanyşykly konfigurasiýasy
Reodeim WY-100 WY-35
CNC ulgamy Hollysy5 Hollysys
Servo ulgamy Panasonic / Fuj Panasonic / Fuj
Servo moto Pangsonic / Fuj panasonic / Fuj
Güýç (KN) 1000 350
Egilmegiň uzynlygy (mm) 3000 1400
Aşakdan urmak (mm) 100 100
Bokurdagyň çuňlugy (mm) 405 300
No.ok. 3 (1 mgin.2 Kömekçi) 1
Hereketiň tizligi (mm / sek) 58 46
Egilme tizligi (mm / sek) 10.8 8
Speakynlaşma tizligi (mm / sek) 52 40
Bokarky we aşaky ölçegler (mm) 55-140 55-140
Aljyraňňylyk güýji (N) 100 100
Backgauge ýerleşiş takyklygy (mm) ± 0.1 ± 0.1
X ok urmagy (mm) 430 430
X ok iň ýokary.Iýmitlendiriş tizligi (mm / min) 15 15
X-ok ýerleşdiriş takyklygy (mm) ± 0.02 ± 0.02
Motor güýji (KW) 5.5 2.2
Agramy (kg 6700 2200
Nebit tankynyň kuwwaty (L) 65 30

jikme-jik görkezmek

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň