4000w CNC lazer kesiji maşynyň gudraty: Takyk önümçilikde ynkylap

Gysga düşündiriş:

Gaýtadan işlemegiň gerimi we mümkinçiligi
Space Kesmek üçin amatly: iki ölçegli tekizligi kesmek:
■ Ulanylýan önümçilikler: metaldan gaýtadan işlemek, demir ýol tranziti, gämi gurluşygy, awtoulag, gurluşyk tehnikasy, oba hojalygy we tokaý tehnikasy, elektrik önümçiligi, lifti öndürmek, durmuş enjamlary, azyk tehnikasy, dokma tehnikasy, gurallary gaýtadan işlemek, nebit tehnikasy, azyk tehnikasy, aşhana we hammam, bezeg mahabaty, lazer daşarky gaýtadan işlemek hyzmatlary we beýleki maşyn öndürmek we gaýtadan işlemek pudaklary:
Cut Kesiji material: ýokary uglerod polat, pes uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin garyndysy, bürünç, duzlama kagyzy, galvanizli list we ş.m. ýaly ähli metal materiallar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň beýany

Sürüji ulgam
■ X, Y, Z oklary, ýokary öndürijilikli takyklyk reduktorlary we ýylmaýjy tegelekler, ýokary takyklykly çyzykly gollanmalar we ş.m. ýaly ýokary öndürijilikli geçiriş mehanizmleri bilen enjamlaşdyrylan import servo hereketlendirijilerini kabul edýär, bu geçiriş takyklygyny netijeli üpjün edýär;
Am Beam geçirijisi ýokary berkligi, ýokary takyklygy, güýçli we ygtybarly we gowy durnuklylygy bolan gantry görnüşli ikitaraplaýyn hereketlendiriji sinhron kompensasiýa tehnologiýasyny kabul edýär.

BEAM
lt polat plastinka egilmek we kebşirlemek usulyny, içki stresleri ýok etmek üçin garylandan soň gödek işlemek we şöhläniň umumy berkligini, berkligini we durnuklylygyny üpjün edýän ikinji titremäniň garramagyndan soň gutarýar.

Krowat çarçuwasy
Machine Maşyn düşegi, içerki stresleri ýok etmek üçin garylandan soň işlenip düzülen we tebigy garrylykdan soň gutarýan içerki kebşirleýiş gurluşyny kabul edýär, şeýlelik bilen enjam guralynyň durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli CNC gyzgyn satuw süýümli lazer metal kesiji maşynlary, şol sanda ýokary öndürijileriň iň täze modellerini hödürleýäris.Saýlawymyz, dürli güýç derejesi bolan iş stoly we önümçilik derejeli görnüşleri öz içine alýar we aýratyn programmaňyz we býudjetiňiz üçin iň oňat enjamy saýlamaga kömek edip bileris.Has giňişleýin maglumat ýa-da özüňize laýyk enjam saýlamakda kömek isleseňiz göni habarlaşyň.

jikme-jik görkezmek

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

Giriş:

Önümçiligiň çalt ösýän dünýäsinde takyklyk we netijelilik üstünligiň esasy hereketlendirijisidir.The4000w CNC lazer kesiji maşynönümçilik prosesine öwrülişikli oýlap tapyşdyr.Bu häzirki zaman tehnologiýasy deňsiz-taýsyz takyklygy, tizligi we köp taraplylygy üpjün etmek arkaly önümçiligi özgertýär.Bu blog ýazgymyzda, 4000w CNC lazer kesýän maşynyň ajaýyp mümkinçiliklerini we dürli pudaklary nähili üýtgedýändigini öwreneris.

1. Deňi-taýy bolmadyk takyklyk:

4000 wattCNC lazer kesiji maşynadaty kesiş usullaryndan has ýokary takyklyga eýe.0,1 mm ýaly lazer fokusly enjam, köp sanly materiallary takyklyk bilen kesip bilýär.Metal, plastmassa, agaç ýa-da hatda näzik matalar bolsun, lazeriň ýiti şöhlesi arassa, çylşyrymly kesmäge mümkinçilik berýär, bu howa we kosmos, awtoulag we elektronika ýaly pudaklarda ajaýyp takyklygy talap edýär.

2. ningyldyrym çalt işlemek:

Islendik önümçilik prosesinde wagt möhüm rol oýnaýar we 4000w CNC lazer kesiji maşyn önümçilik wagtyny netijeli gysgaldýar.Powerokary kuwwatly lazer bilen enjam ajaýyp tizlikde materiallary bökdençsiz kesip, önümçilik siklini ep-esli gysgaldýar.Mundan başga-da, el bilen işlemek we gaýtadan işlemek zerurlygyny aradan aýyrýar, bu kärhanalara berk möhletleri ýerine ýetirmäge we has ýokary öndürijilige ýetmäge mümkinçilik berýär.

3. Iň amatly köpugurlylyk:

4000w CNC lazer kesiji maşynlar materiallaryň we dizaýn çylşyrymlylygynyň çäklerini öňe sürýär.Poslamaýan polat, alýumin, akril, deri we başgalary öz içine alýan dürli materiallary aňsatlyk bilen kesip biler.Mundan başga-da, enjam dizaýnerler we öndürijiler üçin tükeniksiz mümkinçilikleri açyp, çylşyrymly şekilleri, çylşyrymly nagyşlary we şahsylaşdyrylan dizaýnlary döredip biler.

4. Çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak:

4000w CNC lazer kesiji maşyny ulanmak, adaty kesiş usullary bilen baglanyşykly iş çykdajylaryny ep-esli azaldyp biler.Tehnologiýa önümçilik işini tertipleşdirýändigi sebäpli, material galyndylaryny azaldýar, zähmet talaplaryny ýönekeýleşdirýär we ikinji derejeli gutarmak zerurlygyny azaldýar.Mundan başga-da, onuň uzak ömri we minimal hyzmaty kärhanalar üçin uzak möhletleýin tygşytlamagy üpjün edýär we ony islendik pudaga mynasyp maýa goýýar.

5. Ekologiýa taýdan arassa önümçilik:

Durnuklylyk dünýäde barha artýan aladadyr we öndürijiler ýaşyl alternatiwalary işjeň gözleýärler.4000w CNC lazer kesiji maşyn bu görüşe gaty laýyk gelýär.Adaty usullardan 10 esse az minimal material sarp edýär, daşky gurşawa täsirini ep-esli azaldýar.Mundan başga-da, energiýa tygşytlaýan maşynlar bolmak bilen, iş wagtynda has az elektrik sarp edýärler we has ýaşyl önümçilik prosesine goşant goşýarlar.

Netijede:

4000W CNC lazer kesiji maşynyň peýda bolmagy takyk önümçiligiň täze döwrüni açdy we dürli pudaklary deňsiz-taýsyz netijelilige iterdi.Onuň ajaýyp takyklygy, ýyldyrym çalt işleýiş tizligi, köp taraplylygy, tygşytlylygy we ekologiýa taýdan arassa häsiýetleri ony dünýädäki öndürijiler üçin aýrylmaz gural edýär.Tehnologiýa ösmegi bilen 4000w CNC lazer kesýän maşynlaryň häzirki zaman önümçiliginiň çäklerini dowam etdirjekdigini aýdyp bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň